17.03.2022

Vervallen richtlijnen - Denk aan uw restantvoorraad!


Als gevolg van Verordening (EU) 2019/2144 zijn diverse oude EG richtlijnen vervallen. Goedkeuringen waarin naar deze oude richtlijnen wordt verwezen, zullen per 06 juli 2022 ook vervallen. Inschrijving van voertuigen die volgens deze vervallen goedkeuring gebouwd zijn, is dan enkel nog mogelijk volgens de restantvoorraadregeling. Veel landen hanteren daarbij wel als eis dat het COC 3 maanden voor de ingangsdatum van de wijziging moet zijn afgegeven.

In dit geval komen dus enkel voertuigen waarvoor het COC vóór 06-04-2022 is afgegeven, nog in aanmerking voor registratie!

Ga na of uw Europese voertuigtypegoedkeuringen aan de nieuwe eisen voldoen. De wijzigingen hebben ook gevolgen voor de typegoedkeuring van veel onderdelen. Bijvoorbeeld koppelingen, verwarmingssystemen, opspatafscherming of EMC componenten die met een oud goedkeuringsnummer in uw voertuiggoedkeuring zijn opgenomen, dienen te worden verwijderd of vervangen door een alternatief.

Op basis van een voertuigtypegoedkeuring die per 06-07-2022 nog niet is aangepast, kan de registratie van voertuigen na die datum dus geweigerd worden!


Restantvoorraad
Reeds gebouwde voertuigen die onder de verlopen typekeuringen vallen, kunnen worden aangemeld in de "restantvoorraad" regeling. Op basis van deze regeling is het dan nog mogelijk om gedurende 12 maanden kentekens voor (complete) voertuigen te registreren en te naam te stellen.

Enkel voertuigen waarvoor het economisch of technisch niet haalbaar is om aan de nieuwe eisen te voldoen, komen hiervoor in aanmerking. In diverse landen geldt bovendien de eis dat het COC 3 maanden voor de ingangsdatum, in dit geval dus uiterlijk 06-04-2022, moet zijn afgegeven.

HESTOCON kan u diverse diensten aanbieden om te helpen bij het aanvragen, onderhouden en up-to-date houden van uw typegoedkeuringen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

naar boven

 
12.05.2021

Eisen Stootbalken ECE R58.03


We hebben u al eerder geïnformeerd over de gewijzigde eisen met betrekking tot de "beschermingsinrichting aan de achterzijde". Indien uw typegoedkeuring voor dit onderwerp nog verwijst naar 70/221/EEG of R58.02, zal deze per 01 september 2021 komen te vervallen!

Zware voertuigen

Voor de zware bedrijfswagens en aanhangwagens > 3500kg zijn de wijzigingen behoorlijk ingrijpend en is veelal een test nodig. In onze nieuwsbrief van 01-06-2016 is daarover meer informatie te vinden. Op dit moment is de capaciteit om tijdig de testen uit te voeren en de goedkeuringen aan te passen beperkt!

 • Indien u nog geen actie heeft ondernomen, adviseren wij u dat zo snel mogelijk alsnog te doen.

Lichte voertuigen

Bepaalde voertuigcategorieën, bijvoorbeeld lichte bedrijfswagens en aanhangwagens tot 3500kg, mogen blijven voldoen aan vereenvoudigde eisen. Technisch is daar niets veranderd, en zal het dus ook niet nodig zijn uw voertuigen aan te passen.

 • Echter, de goedkeuring moet wel worden aangevuld om te verwijzen naar het nieuwe reglement R58.03.

Restantvoorraad

Reeds gebouwde voertuigen die onder de verlopen typekeuringen vallen, kunnen worden aangemeld in de "restantvoorraad" regeling. Op basis van deze regeling is het dan nog mogelijk om gedurende 12 maanden kentekens voor (complete) voertuigen te registreren en te naam te stellen. Enkel voertuigen waarvoor het economisch of technisch niet haalbaar is om aan de nieuwe eisen te voldoen, komen hiervoor in aanmerking. In diverse landen geldt bovendien de eis dat het COC 3 maanden voor de ingangsdatum, in dit geval dus uiterlijk 31-05-2021, is afgegeven.

HESTOCON kan u diverse diensten aanbieden om u te helpen bij het aanvragen, onderhouden en up-to-date houden van uw typegoedkeuringen. Mocht u nog vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

naar boven

 
23.04.2021

Voldoet u als voertuigfabrikant al aan deze verplichtingen?


Recent zijn voor voertuigfabrikanten een aantal nieuwe eisen verplicht geworden. Ondanks dat deze geen gevolgen hebben voor de typegoedkeuring, dient u hier bij de levering van nieuwe voertuigen wel degelijk aan te voldoen:

COC Layout

Met Verordening (EU) 2020/683 zijn een aantal nieuwe velden op het COC geïntroduceerd. Verder beschrijft genoemde Verordening ook nieuwe verplichte kenmerken om het COC tegen vervalsing te beschermen. Een simpel logo in kleur is niet meer voldoende, in de eisen wordt gesproken over minimaal een "echt" watermerk of een andere druktechnische beveiliging.

 • Al deze wijzigingen zijn ook verplicht indien u een COC uitschrijft voor nieuwe voertuigen op basis van een bestaande (2007/46) goedkeuring!

Contactadres vermelden op voertuig

Verordening (EU) 2018/858 verplicht fabrikanten hun naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk én hun contactadres in de Unie op hun voertuigen te vermelden.

 • Vermeld dus op elk voertuig ook uw volledig adres, ondanks dat dit geen verplicht gegeven op de voertuigtypeplaat is.
  U mag deze gegevens bijvoorbeeld ook middels een apart label aanbrengen.

Bandenlabel verstrekken

Vanaf 1 mei 2021 gaat de nieuwe regelgeving etikettering van banden in. Doel hiervan is de etiketten beter zichtbaar te maken en eindgebruikers beter te informeren, zodat zij kunnen kiezen voor banden die veiliger, zuiniger en stiller zijn.

Verordening (EU) 2020/740 verplicht leveranciers en distributeurs van voertuigen kopers te informeren vóór de verkoop, door het verstrekken van het bandenetiket voor de banden die bij het voertuig worden aangeboden of daarop gemonteerd zijn, evenals het daarbij horende productinformatieblad en het relevante technische promotiemateriaal.

 • Verstrek dus vóór de verkoop van elke nieuw voertuig de bandeninformatie, die u van uw leverancier heeft ontvangen.

naar boven

 
20.04.2021

COP en goedkeuringen aanpassen na doorvoeren naamswijziging van BVBA naar BV


Heeft u een BVBA? Dan bent u ongetwijfeld op de hoogte dat deze vennootschapsvorm sinds 1 mei 2019 is verdwenen en vervangen werd door een BV. U bent verplicht om de statuten van uw vennootschap ten laatste vóór 1 januari 2024 aan te passen.

Let er op dat als gevolg van deze wijziging in de statuten, uw COP en goedkeuringen in feite niet meer geldig zijn, omdat u dan een andere bedrijfsnaam heeft. Vergeet dus niet om de naamswijziging ook te laten aanpassen in de COP en voertuiggoedkeuringen.

Zoals altijd kan HESTOCON u hierbij helpen.

naar boven

 
08.07.2019

Gevolgen nieuwe emissie-eisen voor meerfase fabrikanten


Er is de laatste jaren veel te doen geweest omtrent voertuigemissies.
Per 01-09-2019 gaan volgende wijzigingen in, waarbij we hier de gevolgen voor fabrikanten van in meerdere fasen gebouwde voertuigen uitlichten.

Van een meerfase-goedkeuring is sprake wanneer u een aangekocht basisvoertuig vóór kentekening op- of ombouwt. Vanaf september zullen -in veel gevallen- ook voor die afgebouwde voertuigen de nieuwe emissie waardes bepaald moeten worden.

Voor wat betreft emissies zijn er grofweg 2 sets wetgeving van belang (hier toegespitst op meerfase voertuigen). Daarbij is de referentiemassa van het voertuig (≈ "leeggewicht + 25kg") een bepalende waarde.

Emissies "licht" (EG 715/2007)

WLTP is de nieuwe testmethode voor de emissies en CO2-uitstoot van personen- en lichte bedrijfsauto's. In de WLTP-regelgeving (Verordening (EU) 2017/1151) zijn ook voorschriften opgenomen voor de bepaling van de CO2-emissie van voertuigen ingeval van een meerfase-goedkeuring.
De voorschriften zijn nu al van toepassing op met name M1, M2 en lichte (Klasse I< 1305kg) N1 voertuigen. Per 01-09-2019 komen daar de zwaardere categorieën bij, waardoor deze wijziging gevolgen zal hebben voor meer 2e fase fabrikanten.

Verordening (EU) 2017/1151 is enkel van toepassing op voertuigen met een referentiemassa <2610kg, en onder bepaalde voorwaarden <2840kg. Daarboven zijn de eisen van Verordening (EU) 595/2009 bepalend.

Emissies "zwaar" (EU 595/2009)

Verordening (EU) 595/2009 is van toepassing op motorvoertuigen van de categorieën M1 , M2 , N1 en N2, met een referentiemassa van meer dan 2610 kg (danwel 2840kg) en op alle motorvoertuigen van de categorieën M3 en N3. Hierin zijn nog geen speciale voorschriften voor de bepaling van emissies van meerfase-voertuigen opgenomen.
Wel voorziet deze verordening in de goedkeuring van (incomplete) basisvoertuigen met een referentiemassa van minder 2610kg, als de fabrikant kan aantonen dat alle koetswerkcombinaties die naar verwachting op het onvoltooide voertuig zullen worden aangebracht de referentiemassa van het voertuig vergroten tot boven 2 610 kg.
Dit is met name van belang voor meerfase voertuigen die na afbouw een referentiemassa hoger dan 2610kg hebben.

Afhankelijk van de uiteindelijke referentiemassa van het afgebouwde voertuig valt het eindproduct dus in de "zware" of "lichte" emissie eisen.
Voor de goedkeuring van het voertuig moet vervolgens bekeken worden of het voltooide voertuig nog in overeenstemming is met de emissie goedkeuring van het basisvoertuig.

Gevolgen afgebouwde ("voltooide") voertuigen

Indien het afgebouwde voertuig in de eisen van emissie "zwaar" valt, en de goedkeuring van het basisvoertuig daarin ook voorziet, worden vooralsnog de uitstootwaarden van het basisvoertuig overgenomen.

Voor de afgebouwde WLTP-voertuigen (emissie "licht") vindt de bepaling van de CO2-emissie hoofdzakelijk plaats met behulp van een berekeningsinstrument ('tool') van de fabrikant van het basisvoertuig.
Deze tool zal u dus ter beschikking moet staan, én de specificaties van het afgebouwde voertuig moet binnen de ranges van die berekening vallen.

Indien het afgebouwde voertuig geheel buiten de emissiegoedkeuring van het basisvoertuig valt, is de 2e fase fabrikant zelf verantwoordelijk voor de emissie.

Advies voor fabrikanten met een meerfase-typegoedkeuring is dat zij op korte termijn in contact treden met de fabrikant van het basisvoertuig.
Ga daarbij na wat de laatste stand van de (basis)voertuiggoedkeuring is, en welke emissiegoedkeuringen daarin zijn opgenomen.
Vraag tevens naar de beschikbaarheid van de berekeningstool, en de eventuele voorwaarden omtrent het gebruik.

Vervolgens kan HESTOCON u uiteraard verder begeleiden om de wijziging die ingaan per 01-09-2019, te verwerken in uw meerfase-typegoedkeuring.

naar boven

 
31.01.2019

Montage van R117 goedgekeurde banden


Nieuwe voertuigen moeten zijn voorzien van banden die zijn goedgekeurd op aspecten als geluidsemissie, rolweerstand en grip. Dit is van toepassing op alle voertuigcategorieën die onder kaderrichtlijn 2007/46/EG vallen.

Het Certificaat van Overeenstemming van aanhangwagens (Categorie O) hoeft niet het goedkeuringsnummer of de specifieke coderingen van de band te vermelden. Voor andere voertuigcategorieën staat enkel de Rolweerstandsklasse verplicht op het CVO.

Dat neemt echter niet weg dat de voertuigfabrikant in alle gevallen wel verantwoordelijk is voor de montage van juist gecodeerde banden.

In voorkomend geval -bijvoorbeeld in Oostenrijk- moet bij de inschrijving van het voertuig aantoonbaar zijn dat aan deze eisen is voldaan. Het is dus raadzaam de codering van de gemonteerde banden te vermelden bij de opmerkingen (52.) op het CVO.

In 2014 hebben we u al eens geïnformeerd over deze eisen. Per november 2018 is hiervoor de volgende fase van kracht geworden. Banden die niet volgens deze eisen zijn goedgekeurd, mogen niet meer op nieuwe voertuigen worden gemonteerd.

Na 1 november 2018 mogen enkel nog banden worden gemonteerd die zijn voorzien van volgende coderingen:

 • Een goedkeuringsnummer beginnend met een hoofdletter "E",
 • én de codering "S2",
 • én de codering "W" (enkel voor C1 banden),
 • én de code "R2" voor C1 en C2 banden. Voor C3 banden geldt dit pas vanaf 1-11-2020;

Let op: Voor voertuig typegoedkeuringen (WVTA) die zijn afgegeven na 1 november 2017 moesten alle (C1, C2 én C3) banden al zijn voorzien van de coderingen "S2" en "R2" en de C1 banden bovendien van de code "W";

Op bovenstaande zijn slechts enkele bandentypen, waaronder de banden met een velgdiameter van 10" of kleiner, uitgezonderd.

Voor de volledigheid volgt hier nog een overzicht van de verschillende categorieën banden:

 • C1 banden, goedgekeurd volgens Reglement R30;
 • C2 banden, goedgekeurd volgens Reglement R54, een loadindex van ≤ 121 en een snelheidssymbool ≥ N;
 • C3 banden, goedgekeurd volgens Reglement R54, met
  • Ofwel een loadindex van ≥ 122/LI>
  • Ofwel een loadindex van ≤ 121 en een snelheidssymbool ≤ M

HESTOCON biedt u diverse diensten bij het aanvragen, onderhouden en up-to-date houden van uw typegoedkeuringen. Uitbesteden van deze specialistische werkzaamheden geeft u de ruimte aandacht te besteden aan uw prioriteiten.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

naar boven

 
25.09.2017

Nationale keuringseisen land- en bosbouwaanhangers in België en Nederland


Op 1 januari 2016 is de verordening (EU) 167/2013 van toepassing geworden. Hiermee is het ook voor aanhangwagens en getrokken machines voor land- en bosbouw mogelijk een Europese goedkeuring aan te vragen.

Een deel van de eisen is vergelijkbaar met wat we al kennen van de voertuigen voor snelverkeer. Denk hierbij aan de eisen voor stootbalken, installatie verlichting, plaats kenteken, opspatafscherming etc. Op andere vlakken worden geheel nieuwe technische eisen geïntroduceerd.

Voor aanhangwagens en getrokken machines voor land- en bosbouw kan de fabrikant volgens deze Verordening een aanvraag indienen voor Europese goedkeuring of ervoor kiezen om een nationale goedkeuring in het land van toelating aan te vragen. Een nationale goedkeuring is enkel geldig in het land van afgifte. Daar staat tegenover dat er bij nationale goedkeuringen afwijkende voorschriften van toepassing kunnen zijn.

Uitgaande van Verordening (EU) 167/2013 worden in diverse landen nu ook de nationale keuringseisen herzien.

Nederland

In Nederland waren voorheen geen keuringseisen vastgelegd. Voor het in verkeer brengen van getrokken landbouwvoertuigen vonden enkel de "permanente eisen" toepassing. Daar is met de recente wijziging van de Regeling Voertuigen verandering in gekomen.

Keuringseis vanaf 01-01-2018

Nieuwe voertuigen die na 31 december 2017 op de weg worden toegelaten, moeten worden gekeurd aan de hand van de eisen die zijn vastgelegd in de "Wijze van keuren voor Land- of bosbouwvoertuig T, C, R en S". De eisen komen voor het grootste deel overeen met de Europese regelgeving, met enkele uitzonderingen voor bijvoorbeeld de voertuigbreedte.

België

In België was het al mogelijk om voor aanhangwagens en getrokken machines voor land- en bosbouw een erkenning als voertuig van speciale constructie (PVB) of een Proces Verbaal van Goedkeuring (PVG) aan te vragen. Met het van kracht worden van de Europese Verordening zal een aanzienlijk aantal voertuigen in de toekomst niet meer als PVB erkend worden, omdat ze onder de regelgeving (EU) 167/2013 vallen. Tegelijk zal ook een aantal technische eisen aangescherpt worden, dat wil zeggen in lijn gebracht met de Europese Regelgeving.

Aanvraag PVB nog mogelijk tot 1 januari

Voor voertuigen van de categorieën R en S (aanhangwagens en getrokken machines) is het tot 1 januari 2019 nog mogelijk een PVB goedkeuring als voertuigtype te verkrijgen. Voor voertuigen van de categorieën T en C moet de PVB aanvraag zijn afgegeven vóór 1 januari 2018. In beide gevallen is de PVB dan nog geldig tot 1 januari 2020. In alle andere gevallen zullen de (strengere) eisen uit een nog te publiceren Besluit van toepassing zijn.

Uiteraard kan HESTOCON adviseren in de mogelijkheden en begeleiden bij de goedkeuringsaanvragen. HESTOCON heeft al meer dan 35 jaar ervaring in het aanvragen van goedkeuringen in meerdere Europese lidstaten. Uitbesteden van deze specialistische werkzaamheden geeft u de ruimte aandacht te besteden aan uw prioriteiten.

Geïnteresseerd? Neem contact met ons op.

naar boven

 
21.09.2016

CE markering volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG


Als fabrikant bent u verantwoordelijk voor de levering van een veilig product.

Door het aanbrengen van de CE markering garandeert de fabrikant dat zijn product aan de toepasselijke veiligheidseisen voldoet.

Eén van de Europese productrichtlijnen die onder het kader van CE markering valt is de Machinerichtlijn (EU-Richtlijn 2006/42/EG).

Producten vallen onder deze richtlijn indien ze aan één of meerdere van volgende criteria voldoen:

 • Samenstel van op andere wijze dan menselijke kracht beweegbare onderdelen
 • Hijs- / hefinrichtingen, op basis van menselijke kracht
 • Hijs- / hefgereedschap (bijv. kettingen, kabels en hijsogen)
 • Verwisselbare uitrustingstukken (bijv. voorladers en maaiers voor tractoren)
 • Verwijderbare mechanische overbrengingsinrichting (bijv. aftakassen)
Bovenstaande wil zeggen dat ook diverse modellen aanhangwagens onder de werkingssfeer van de Machinerichtlijn vallen. Zelfs al heeft de aanhangwagen een Europese typegoedkeuring, dienen alsnog de eisen uit de Machinerichtlijn te worden nageleefd.


Kipper

Signaleringswagen

Het is uw plicht om de veiligheid te waarborgen en te voorkomen dat de personen die uw producten gebruiken, worden blootgesteld aan onacceptabele risico's. Ook indien u producten importeert van fabrikanten die buiten de EU gevestigd zijn, bent u mogelijk verantwoordelijk voor de CE markering.

Per EU lidstaat zijn deze veiligheidseisen geïmplementeerd als nationale wetgeving, wat betekent dat markttoezichthouders controleren op de conformiteit van op de markt gebrachte machines.

HESTOCON begeleidt uw CE markering
Wij kunnen u begeleiden met alle stappen waar een CE Verklaring van Overeenstemming op berust:

 • Functionele analyse en functietest;
 • Risicoanalyse conform EN-ISO 12100:2010 middels de drie fasen van risicoreductie;
 • Samenstellen Technisch Constructie Dossier, met handleiding, tekeningen, berekeningen en aanvullende (test)rapporten;
 • Concept CE Verklaring van Overeenstemming voor het eindproduct (bij niet voltooide machine: Verklaring van Integratie).


Stabiliteitstest kipper voor CE markering

Wij beschikken over een gespecialiseerd team om u te assisteren uw product te laten voldoen aan de eisen uit de Machinerichtlijn. Behalve voor aanhangwagens assisteren wij tevens bij de CE markering van industriële producten, carrosserieën en landbouwmachines.

Geinteresseerd? Neem contact met ons op: +31 (0)76 5729000 of www.hestocon.com

naar boven

 
07.09.2016

HESTOCONline is verder verbeterd!


Per direct kunnen alle gebruikers van HESTOCONline profiteren van volgende aanpassingen:

 • Status updates per e-mail
  • 2x per jaar ontvangt u een automatische update per e-mail;
  • Zijn alle goedkeuringen actueel? Er zijn dan geen wetswijzigingen gevonden waarop u actie moet ondernemen;
  • Hebben een of meerdere goedkeuringen een update nodig? U kunt direct inloggen en exact zien vanwege welke verandering een aanvulling noodzakelijk is.
 • Zelf uploaden van goedkeuringen
  • U kunt nu zelf nieuwe goedkeuringen als bijlage uploaden naar het systeem;
  • Onze engineers ontvangen hiervan een melding en verzorgen voor u de koppeling naar relevante wetgeving.
 • Multichapter wetgeving
  • In de multichapter wetgeving komen diverse onderwerpen, en daarmee ook meerdere ingangsdatums aan de orde;
  • Dit is bijvoorbeeld het geval bij verordening (EU) 167/2013 (landbouw- en bosbouwvoertuigen) en (EU) 168/2013 (twee- of driewielige voertuigen en vierwielers);
  • Door enkele aanpassingen kunnen we deze wetgeving beter verwerken, daarmee is HESTOCONline klaar voor de toekomst.
 • Adviesgesprek
  • Als HESTOCONline abonnee heeft u tegen aantrekkelijk tarief recht op een jaarlijks adviesgesprek met een van onze consultants;
  • Slechts de reiskosten worden in rekening gebracht.

Indien u nog geen gebruik maakt van HESTOCONline , geven wij u nog eens een korte toelichting.

HESTOCONline legt de link tussen uw typegoedkeuringen en de geldende wetgeving. Zijn uw goedkeuringen nog actueel? Of is binnenkort een aanvulling nodig? Op elk moment van de dag kunt u de status van uw goedkeuring inzien, op pc, tablet of smartphone. Natuurlijk wordt daarbij exact aangegeven welke wetgeving voor u van belang is, waarna u deze ook direct kunt openen.

Met HESTOCONline kunt u eenvoudig voldoen aan de COP eis, om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wetgeving. Uiteraard kunt u HESTOCONline ook gebruiken indien uw goedkeuringsaanvragen niet zijn verzorgd door HESTOCON.

Geinteresseerd? Neem contact met ons op: +31 (0)76 5729000 of www.hestocon.com

naar boven

 
01.06.2016

Aanpassing Reglement R58 met betrekking tot stootbalken


Op 18 juni 2016 wordt het aangepaste reglement R58.03 voor beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van kracht.
De ingangsdatum voor nieuwe typegoedkeuringen is 1 september 2019 en vanaf 1 september 2021 mogen voertuigen door een lidstaat worden geweigerd indien ze niet aan deze eisen voldoen.

Wij hebben voor u de belangrijkste aandachtspunten in kaart gebracht.

Zoals voorheen mogen bepaalde voertuigcategorieën voldoen aan vereenvoudigde eisen. Daarbij is géén test vereist:

Voertuigcategorie A. Hoogte profiel B. Oppervlakte profiel (per afzonderlijk deel) C. Hoogte tot de grond (bij onbeladen voertuig) E. Afstand tot achterzijde
M1, M2, M3, N1, O1, O2 - - max. 550 mm max. 450 mm

Indien wel de volledige eisen worden gehanteerd, geldt het volgende:

Afmetingen Stootbalkprofiel
Kenmerk Voertuigcategorie A. Hoogte B. Oppervlakte (per afzonderlijk deel)
Voertuigen met laadlift Alle min. 100 mm hoog min. 350 cm2
Zonder laadlift N2>8t, N3, O3, O4 min. 120 mm hoog min. 420 cm2
M1, M2, M3, N2=<8t, O1, O2 min. 100 mm hoog min. 350 cm2
alle voertuigen categorie G min. 100 mm hoog min. 350 cm2

Hoogte tot de grond (bij onbeladen voertuig)
Kenmerk Voertuigcategorie C. Vóór test D. Na test
  M1, M2, M3, N2=<8t, O1, O2 max. 550 mm -
Hydropneumatische, hydraulische of pneumatische vering of automatische hoogteregeling N2>8t, N3, O3, O4 max. 450 mm C. + 60 mm
of
afloophoek max. 8° (max. 550 mm) max. 600 mm
Géén hydropneumatische, hydraulische of pneumatische vering of automatische hoogteregeling N2>8t, N3, O3, O4 max. 500 mm C. + 60 mm
of
afloophoek max. 8° (max. 550 mm) max. 600 mm

(Horizontale) Afstand tot achterzijde
Kenmerk Voertuigcategorie E. Vóór test F. Tijdens test (incl. plast. en elast. vervorming)
  M1, M2, M3, N2=<8t, O1, O2 - max. 400
N2>8t, N3 max. 300 mm max. 400 mm
Voertuigen met laadlift O3, O4
Kippers O3, O4
Geen laadlift, geen kipper O3, O4 max. 200 mm max. 300 mm

Testkrachten
Kenmerk Voertuigcategorie G. H. I.
  Alle 180 kN of 85% van MTM 100 kN of 50% van MTM 100 kN of 50% van MTM
Voertuigen met laadlift Alle 144 kN of 68% van MTM 80 kN of 40% van MTM 80 kN of 40% van MTM
Kippers Alle
Zonder afzonderlijke cabine N2=<8t 100 kN of 50% van MTM 50 kN of 25% van MTM 50 kN of 25% van MTM
G.: Achtereenvolgend op 2 punten symmetrisch op 350-500mm uit het midden
H.: Achtereenvolgend op 2 punten symmetrisch op 300mm vanaf
buitenzijde banden of stootbalk
I.: Op 1 punt midden tussen punten H.

Verder is bijvoorbeeld de verplichting toegevoegd om bij verstelbare positie van de stootbalk door middel van een label (min. 60x120) aan te geven wat de standaard positie is.

Uiteraard zijn hier niet de volledige eisen uitputtend behandeld. Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor voertuigen met een breedte smaller dan 2m of voertuigen waarvoor de aanwezigheid van een stootbalk onverenigbaar is met het gebruik.

HESTOCON kan u begeleiden bij de aanvraag van stootbalkgoedkeuringen volgens de R58.03. Wij bieden u een breed pakket van diensten op het gebied van registraties, COP, typegoedkeuring en CE. Neem contact met ons op voor meer informatie!

naar boven

 
31.07.2015

Europese goedkeuring landbouwvoertuigen


Fabrikanten van (getrokken) landbouwvoertuigen hebben lang moeten wachten op de mogelijkheid om met één voertuigtypekeuring in heel Europa te kunnen leveren.

Op 1 januari 2016 wordt de verordening (EU) 167/2013 van toepassing, waarmee het ook mogelijk is een Europese goedkeuring aan te vragen voor aanhangwagens en mobiele machines voor land- en bosbouw.

Voor de technische eisen verwijst (EU) 167/2013 naar diverse andere EU verordeningen en ECE reglementen. Een deel van de eisen komt overeen met wat we al kennen van de snelverkeer voertuigen. Denk hierbij aan de eisen voor stootbalken, installatie verlichting, plaats kenteken, opspatafscherming etc.

Op andere vlakken worden geheel nieuwe eisen geïntroduceerd:

 • Er moet voldoende aandacht zijn besteed aan de veiligheidsaspecten van het voertuig, waaronder de bescherming tegen mechanische gevaren en veiligheid van de elektrische systemen:
  • Daarbij wordt tevens gelet op de eisen voor CE markering (Machinerichtlijn), die ook voor deze voertuigen verplicht zijn;
  • Om dat aan te tonen moet de handleiding, eventueel de inhoud van het Technisch Dossier en een voorbeeld van de Verklaring van Overeenstemming worden overlegd;
  • De inhoud van de handleiding moet voldoen aan ISO3600:1996;
  • Zie onze voorgaande nieuwsbrief voor meer info over CE Markering.
 • In het geval van machines worden ook eisen gesteld aan:
  • afschermingen en beschermingsmiddelen,
  • beveiliging tegen onrechtmatig gebruik en
  • de waarschuwingen en markeringen op het voertuig.

Nadat zowel administratief als op het werkelijke voertuig is aangetoond dat aan alle gestelde eisen is voldaan, wordt de typegoedkeuring afgegeven. Deze goedkeuring wordt in alle Europese lidstaten geaccepteerd. Het is dus niet meer nodig om in elk land afzonderlijk een goedkeuringsaanvraag in te dienen.

De voordelen liggen voor de hand: uw exportkansen vergroten, ook als het slechts om een beperkt aantal voertuigen gaat. Veel fabrikanten zien op tegen de administratieve vereisten en de tijd die geïnvesteerd moet worden om de nieuwe regelgeving te leren kennen.

Uitbesteden van deze specialistische werkzaamheden geeft u de ruimte aandacht te besteden aan uw prioriteiten. HESTOCON heeft al meer dan 35 jaar ervaring in het aanvragen van goedkeuringen in meerdere Europese lidstaten. Onze naam is zeer goed bekend, en meer dan eens verwijzen overheidsinstanties naar ons door.

Twijfel niet langer, maar zorg dat u klaar bent voor de toekomst.

naar boven

 

Lijndonk 4, unit 8
4825 BG Breda
Nederland

Tel: +31 (0)76 572 90 00
E-mail: info@hestocon.com