08.07.2019

Gevolgen nieuwe emissie-eisen voor meerfase fabrikanten


Er is de laatste jaren veel te doen geweest omtrent voertuigemissies.
Per 01-09-2019 gaan volgende wijzigingen in, waarbij we hier de gevolgen voor fabrikanten van in meerdere fasen gebouwde voertuigen uitlichten.

Van een meerfase-goedkeuring is sprake wanneer u een aangekocht basisvoertuig vůůr kentekening op- of ombouwt. Vanaf september zullen -in veel gevallen- ook voor die afgebouwde voertuigen de nieuwe emissie waardes bepaald moeten worden.

Voor wat betreft emissies zijn er grofweg 2 sets wetgeving van belang (hier toegespitst op meerfase voertuigen). Daarbij is de referentiemassa van het voertuig (≈ "leeggewicht + 25kg") een bepalende waarde.

Emissies "licht" (EG 715/2007)

WLTP is de nieuwe testmethode voor de emissies en CO2-uitstoot van personen- en lichte bedrijfsauto's. In de WLTP-regelgeving (Verordening (EU) 2017/1151) zijn ook voorschriften opgenomen voor de bepaling van de CO2-emissie van voertuigen ingeval van een meerfase-goedkeuring.
De voorschriften zijn nu al van toepassing op met name M1, M2 en lichte (Klasse I< 1305kg) N1 voertuigen. Per 01-09-2019 komen daar de zwaardere categorieŽn bij, waardoor deze wijziging gevolgen zal hebben voor meer 2e fase fabrikanten.

Verordening (EU) 2017/1151 is enkel van toepassing op voertuigen met een referentiemassa <2610kg, en onder bepaalde voorwaarden <2840kg. Daarboven zijn de eisen van Verordening (EU) 595/2009 bepalend.

Emissies "zwaar" (EU 595/2009)

Verordening (EU) 595/2009 is van toepassing op motorvoertuigen van de categorieŽn M1 , M2 , N1 en N2, met een referentiemassa van meer dan 2610 kg (danwel 2840kg) en op alle motorvoertuigen van de categorieŽn M3 en N3. Hierin zijn nog geen speciale voorschriften voor de bepaling van emissies van meerfase-voertuigen opgenomen.
Wel voorziet deze verordening in de goedkeuring van (incomplete) basisvoertuigen met een referentiemassa van minder 2610kg, als de fabrikant kan aantonen dat alle koetswerkcombinaties die naar verwachting op het onvoltooide voertuig zullen worden aangebracht de referentiemassa van het voertuig vergroten tot boven 2 610 kg.
Dit is met name van belang voor meerfase voertuigen die na afbouw een referentiemassa hoger dan 2610kg hebben.

Afhankelijk van de uiteindelijke referentiemassa van het afgebouwde voertuig valt het eindproduct dus in de "zware" of "lichte" emissie eisen.
Voor de goedkeuring van het voertuig moet vervolgens bekeken worden of het voltooide voertuig nog in overeenstemming is met de emissie goedkeuring van het basisvoertuig.

Gevolgen afgebouwde ("voltooide") voertuigen

Indien het afgebouwde voertuig in de eisen van emissie "zwaar" valt, en de goedkeuring van het basisvoertuig daarin ook voorziet, worden vooralsnog de uitstootwaarden van het basisvoertuig overgenomen.

Voor de afgebouwde WLTP-voertuigen (emissie "licht") vindt de bepaling van de CO2-emissie hoofdzakelijk plaats met behulp van een berekeningsinstrument ('tool') van de fabrikant van het basisvoertuig.
Deze tool zal u dus ter beschikking moet staan, ťn de specificaties van het afgebouwde voertuig moet binnen de ranges van die berekening vallen.

Indien het afgebouwde voertuig geheel buiten de emissiegoedkeuring van het basisvoertuig valt, is de 2e fase fabrikant zelf verantwoordelijk voor de emissie.

Advies voor fabrikanten met een meerfase-typegoedkeuring is dat zij op korte termijn in contact treden met de fabrikant van het basisvoertuig.
Ga daarbij na wat de laatste stand van de (basis)voertuiggoedkeuring is, en welke emissiegoedkeuringen daarin zijn opgenomen.
Vraag tevens naar de beschikbaarheid van de berekeningstool, en de eventuele voorwaarden omtrent het gebruik.

Vervolgens kan HESTOCON u uiteraard verder begeleiden om de wijziging die ingaan per 01-09-2019, te verwerken in uw meerfase-typegoedkeuring.

naar boven

 
31.01.2019

Montage van R117 goedgekeurde banden


Nieuwe voertuigen moeten zijn voorzien van banden die zijn goedgekeurd op aspecten als geluidsemissie, rolweerstand en grip. Dit is van toepassing op alle voertuigcategorieŽn die onder kaderrichtlijn 2007/46/EG vallen.

Het Certificaat van Overeenstemming van aanhangwagens (Categorie O) hoeft niet het goedkeuringsnummer of de specifieke coderingen van de band te vermelden. Voor andere voertuigcategorieŽn staat enkel de Rolweerstandsklasse verplicht op het CVO.

Dat neemt echter niet weg dat de voertuigfabrikant in alle gevallen wel verantwoordelijk is voor de montage van juist gecodeerde banden.

In voorkomend geval -bijvoorbeeld in Oostenrijk- moet bij de inschrijving van het voertuig aantoonbaar zijn dat aan deze eisen is voldaan. Het is dus raadzaam de codering van de gemonteerde banden te vermelden bij de opmerkingen (52.) op het CVO.

In 2014 hebben we u al eens geÔnformeerd over deze eisen. Per november 2018 is hiervoor de volgende fase van kracht geworden. Banden die niet volgens deze eisen zijn goedgekeurd, mogen niet meer op nieuwe voertuigen worden gemonteerd.

Na 1 november 2018 mogen enkel nog banden worden gemonteerd die zijn voorzien van volgende coderingen:

 • Een goedkeuringsnummer beginnend met een hoofdletter "E",
 • ťn de codering "S2",
 • ťn de codering "W" (enkel voor C1 banden),
 • ťn de code "R2" voor C1 en C2 banden. Voor C3 banden geldt dit pas vanaf 1-11-2020;

Let op: Voor voertuig typegoedkeuringen (WVTA) die zijn afgegeven na 1 november 2017 moesten alle (C1, C2 ťn C3) banden al zijn voorzien van de coderingen "S2" en "R2" en de C1 banden bovendien van de code "W";

Op bovenstaande zijn slechts enkele bandentypen, waaronder de banden met een velgdiameter van 10" of kleiner, uitgezonderd.

Voor de volledigheid volgt hier nog een overzicht van de verschillende categorieŽn banden:

 • C1 banden, goedgekeurd volgens Reglement R30;
 • C2 banden, goedgekeurd volgens Reglement R54, een loadindex van ≤ 121 en een snelheidssymbool ≥ N;
 • C3 banden, goedgekeurd volgens Reglement R54, met
  • Ofwel een loadindex van ≥ 122/LI>
  • Ofwel een loadindex van ≤ 121 en een snelheidssymbool ≤ M

HESTOCON biedt u diverse diensten bij het aanvragen, onderhouden en up-to-date houden van uw typegoedkeuringen. Uitbesteden van deze specialistische werkzaamheden geeft u de ruimte aandacht te besteden aan uw prioriteiten.

GeÔnteresseerd? Neem contact met ons op.

naar boven

 
25.09.2017

Nationale keuringseisen land- en bosbouwaanhangers in BelgiŽ en Nederland


Op 1 januari 2016 is de verordening (EU) 167/2013 van toepassing geworden. Hiermee is het ook voor aanhangwagens en getrokken machines voor land- en bosbouw mogelijk een Europese goedkeuring aan te vragen.

Een deel van de eisen is vergelijkbaar met wat we al kennen van de voertuigen voor snelverkeer. Denk hierbij aan de eisen voor stootbalken, installatie verlichting, plaats kenteken, opspatafscherming etc. Op andere vlakken worden geheel nieuwe technische eisen geÔntroduceerd.

Voor aanhangwagens en getrokken machines voor land- en bosbouw kan de fabrikant volgens deze Verordening een aanvraag indienen voor Europese goedkeuring of ervoor kiezen om een nationale goedkeuring in het land van toelating aan te vragen. Een nationale goedkeuring is enkel geldig in het land van afgifte. Daar staat tegenover dat er bij nationale goedkeuringen afwijkende voorschriften van toepassing kunnen zijn.

Uitgaande van Verordening (EU) 167/2013 worden in diverse landen nu ook de nationale keuringseisen herzien.

Nederland

In Nederland waren voorheen geen keuringseisen vastgelegd. Voor het in verkeer brengen van getrokken landbouwvoertuigen vonden enkel de "permanente eisen" toepassing. Daar is met de recente wijziging van de Regeling Voertuigen verandering in gekomen.

Keuringseis vanaf 01-01-2018

Nieuwe voertuigen die na 31 december 2017 op de weg worden toegelaten, moeten worden gekeurd aan de hand van de eisen die zijn vastgelegd in de "Wijze van keuren voor Land- of bosbouwvoertuig T, C, R en S". De eisen komen voor het grootste deel overeen met de Europese regelgeving, met enkele uitzonderingen voor bijvoorbeeld de voertuigbreedte.

BelgiŽ

In BelgiŽ was het al mogelijk om voor aanhangwagens en getrokken machines voor land- en bosbouw een erkenning als voertuig van speciale constructie (PVB) of een Proces Verbaal van Goedkeuring (PVG) aan te vragen. Met het van kracht worden van de Europese Verordening zal een aanzienlijk aantal voertuigen in de toekomst niet meer als PVB erkend worden, omdat ze onder de regelgeving (EU) 167/2013 vallen. Tegelijk zal ook een aantal technische eisen aangescherpt worden, dat wil zeggen in lijn gebracht met de Europese Regelgeving.

Aanvraag PVB nog mogelijk tot 1 januari

Voor voertuigen van de categorieŽn R en S (aanhangwagens en getrokken machines) is het tot 1 januari 2019 nog mogelijk een PVB goedkeuring als voertuigtype te verkrijgen. Voor voertuigen van de categorieŽn T en C moet de PVB aanvraag zijn afgegeven vůůr 1 januari 2018. In beide gevallen is de PVB dan nog geldig tot 1 januari 2020. In alle andere gevallen zullen de (strengere) eisen uit een nog te publiceren Besluit van toepassing zijn.

Uiteraard kan HESTOCON adviseren in de mogelijkheden en begeleiden bij de goedkeuringsaanvragen. HESTOCON heeft al meer dan 35 jaar ervaring in het aanvragen van goedkeuringen in meerdere Europese lidstaten. Uitbesteden van deze specialistische werkzaamheden geeft u de ruimte aandacht te besteden aan uw prioriteiten.

GeÔnteresseerd? Neem contact met ons op.

naar boven

 
21.09.2016

CE markering volgens de Machinerichtlijn 2006/42/EG


Als fabrikant bent u verantwoordelijk voor de levering van een veilig product.

Door het aanbrengen van de CE markering garandeert de fabrikant dat zijn product aan de toepasselijke veiligheidseisen voldoet.

Eťn van de Europese productrichtlijnen die onder het kader van CE markering valt is de Machinerichtlijn (EU-Richtlijn 2006/42/EG).

Producten vallen onder deze richtlijn indien ze aan ťťn of meerdere van volgende criteria voldoen:

 • Samenstel van op andere wijze dan menselijke kracht beweegbare onderdelen
 • Hijs- / hefinrichtingen, op basis van menselijke kracht
 • Hijs- / hefgereedschap (bijv. kettingen, kabels en hijsogen)
 • Verwisselbare uitrustingstukken (bijv. voorladers en maaiers voor tractoren)
 • Verwijderbare mechanische overbrengingsinrichting (bijv. aftakassen)
Bovenstaande wil zeggen dat ook diverse modellen aanhangwagens onder de werkingssfeer van de Machinerichtlijn vallen. Zelfs al heeft de aanhangwagen een Europese typegoedkeuring, dienen alsnog de eisen uit de Machinerichtlijn te worden nageleefd.


Kipper

Signaleringswagen

Het is uw plicht om de veiligheid te waarborgen en te voorkomen dat de personen die uw producten gebruiken, worden blootgesteld aan onacceptabele risico's. Ook indien u producten importeert van fabrikanten die buiten de EU gevestigd zijn, bent u mogelijk verantwoordelijk voor de CE markering.

Per EU lidstaat zijn deze veiligheidseisen geÔmplementeerd als nationale wetgeving, wat betekent dat markttoezichthouders controleren op de conformiteit van op de markt gebrachte machines.

HESTOCON begeleidt uw CE markering
Wij kunnen u begeleiden met alle stappen waar een CE Verklaring van Overeenstemming op berust:

 • Functionele analyse en functietest;
 • Risicoanalyse conform EN-ISO 12100:2010 middels de drie fasen van risicoreductie;
 • Samenstellen Technisch Constructie Dossier, met handleiding, tekeningen, berekeningen en aanvullende (test)rapporten;
 • Concept CE Verklaring van Overeenstemming voor het eindproduct (bij niet voltooide machine: Verklaring van Integratie).


Stabiliteitstest kipper voor CE markering

Wij beschikken over een gespecialiseerd team om u te assisteren uw product te laten voldoen aan de eisen uit de Machinerichtlijn. Behalve voor aanhangwagens assisteren wij tevens bij de CE markering van industriŽle producten, carrosserieŽn en landbouwmachines.

Geinteresseerd? Neem contact met ons op: +31 (0)76 5729000 of www.hestocon.com

naar boven

 
07.09.2016

HESTOCONline is verder verbeterd!


Per direct kunnen alle gebruikers van HESTOCONline profiteren van volgende aanpassingen:

 • Status updates per e-mail
  • 2x per jaar ontvangt u een automatische update per e-mail;
  • Zijn alle goedkeuringen actueel? Er zijn dan geen wetswijzigingen gevonden waarop u actie moet ondernemen;
  • Hebben een of meerdere goedkeuringen een update nodig? U kunt direct inloggen en exact zien vanwege welke verandering een aanvulling noodzakelijk is.
 • Zelf uploaden van goedkeuringen
  • U kunt nu zelf nieuwe goedkeuringen als bijlage uploaden naar het systeem;
  • Onze engineers ontvangen hiervan een melding en verzorgen voor u de koppeling naar relevante wetgeving.
 • Multichapter wetgeving
  • In de multichapter wetgeving komen diverse onderwerpen, en daarmee ook meerdere ingangsdatums aan de orde;
  • Dit is bijvoorbeeld het geval bij verordening (EU) 167/2013 (landbouw- en bosbouwvoertuigen) en (EU) 168/2013 (twee- of driewielige voertuigen en vierwielers);
  • Door enkele aanpassingen kunnen we deze wetgeving beter verwerken, daarmee is HESTOCONline klaar voor de toekomst.
 • Adviesgesprek
  • Als HESTOCONline abonnee heeft u tegen aantrekkelijk tarief recht op een jaarlijks adviesgesprek met een van onze consultants;
  • Slechts de reiskosten worden in rekening gebracht.

Indien u nog geen gebruik maakt van HESTOCONline , geven wij u nog eens een korte toelichting.

HESTOCONline legt de link tussen uw typegoedkeuringen en de geldende wetgeving. Zijn uw goedkeuringen nog actueel? Of is binnenkort een aanvulling nodig? Op elk moment van de dag kunt u de status van uw goedkeuring inzien, op pc, tablet of smartphone. Natuurlijk wordt daarbij exact aangegeven welke wetgeving voor u van belang is, waarna u deze ook direct kunt openen.

Met HESTOCONline kunt u eenvoudig voldoen aan de COP eis, om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de wetgeving. Uiteraard kunt u HESTOCONline ook gebruiken indien uw goedkeuringsaanvragen niet zijn verzorgd door HESTOCON.

Geinteresseerd? Neem contact met ons op: +31 (0)76 5729000 of www.hestocon.com

naar boven

 
01.06.2016

Aanpassing Reglement R58 met betrekking tot stootbalken


Op 18 juni 2016 wordt het aangepaste reglement R58.03 voor beschermingsinrichtingen aan de achterzijde van kracht.
De ingangsdatum voor nieuwe typegoedkeuringen is 1 september 2019 en vanaf 1 september 2021 mogen voertuigen door een lidstaat worden geweigerd indien ze niet aan deze eisen voldoen.

Wij hebben voor u de belangrijkste aandachtspunten in kaart gebracht.

Zoals voorheen mogen bepaalde voertuigcategorieŽn voldoen aan vereenvoudigde eisen. Daarbij is gťťn test vereist:

Voertuigcategorie A. Hoogte profiel B. Oppervlakte profiel (per afzonderlijk deel) C. Hoogte tot de grond (bij onbeladen voertuig) E. Afstand tot achterzijde
M1, M2, M3, N1, O1, O2 - - max. 550 mm max. 450 mm

Indien wel de volledige eisen worden gehanteerd, geldt het volgende:

Afmetingen Stootbalkprofiel
Kenmerk Voertuigcategorie A. Hoogte B. Oppervlakte (per afzonderlijk deel)
Voertuigen met laadlift Alle min. 100 mm hoog min. 350 cm2
Zonder laadlift N2>8t, N3, O3, O4 min. 120 mm hoog min. 420 cm2
M1, M2, M3, N2=<8t, O1, O2 min. 100 mm hoog min. 350 cm2
alle voertuigen categorie G min. 100 mm hoog min. 350 cm2

Hoogte tot de grond (bij onbeladen voertuig)
Kenmerk Voertuigcategorie C. Vůůr test D. Na test
  M1, M2, M3, N2=<8t, O1, O2 max. 55 mm -
Hydropneumatische, hydraulische of pneumatische vering of automatische hoogteregeling N2>8t, N3, O3, O4 max. 450 mm C. + 60 mm
of
afloophoek max. 8į (max. 550 mm) max. 600 mm
Gťťn hydropneumatische, hydraulische of pneumatische vering of automatische hoogteregeling N2>8t, N3, O3, O4 max. 500 mm C. + 60 mm
of
afloophoek max. 8į (max. 550 mm) max. 600 mm

(Horizontale) Afstand tot achterzijde
Kenmerk Voertuigcategorie E. Vůůr test F. Tijdens test (incl. plast. en elast. vervorming)
  M1, M2, M3, N2=<8t, O1, O2 - max. 400
N2>8t, N3 max. 300 mm max. 400 mm
Voertuigen met laadlift O3, O4
Kippers O3, O4
Geen laadlift, geen kipper O3, O4 max. 200 mm max. 300 mm

Testkrachten
Kenmerk Voertuigcategorie G. H. I.
  Alle 180 kN of 85% van MTM 100 kN of 50% van MTM 100 kN of 50% van MTM
Voertuigen met laadlift Alle 144 kN of 68% van MTM 80 kN of 40% van MTM 80 kN of 40% van MTM
Kippers Alle
Zonder afzonderlijke cabine N2=<8t 100 kN of 50% van MTM 50 kN of 25% van MTM 50 kN of 25% van MTM
G.: Achtereenvolgend op 2 punten symmetrisch op 350-500mm uit het midden
H.: Achtereenvolgend op 2 punten symmetrisch op 300mm vanaf
buitenzijde banden of stootbalk
I.: Op 1 punt midden tussen punten H.

Verder is bijvoorbeeld de verplichting toegevoegd om bij verstelbare positie van de stootbalk door middel van een label (min. 60x120) aan te geven wat de standaard positie is.

Uiteraard zijn hier niet de volledige eisen uitputtend behandeld. Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld voor voertuigen met een breedte smaller dan 2m of voertuigen waarvoor de aanwezigheid van een stootbalk onverenigbaar is met het gebruik.

HESTOCON kan u begeleiden bij de aanvraag van stootbalkgoedkeuringen volgens de R58.03. Wij bieden u een breed pakket van diensten op het gebied van registraties, COP, typegoedkeuring en CE. Neem contact met ons op voor meer informatie!

naar boven

 
31.07.2015

Europese goedkeuring landbouwvoertuigen


Fabrikanten van (getrokken) landbouwvoertuigen hebben lang moeten wachten op de mogelijkheid om met ťťn voertuigtypekeuring in heel Europa te kunnen leveren.

Op 1 januari 2016 wordt de verordening (EU) 167/2013 van toepassing, waarmee het ook mogelijk is een Europese goedkeuring aan te vragen voor aanhangwagens en mobiele machines voor land- en bosbouw.

Voor de technische eisen verwijst (EU) 167/2013 naar diverse andere EU verordeningen en ECE reglementen. Een deel van de eisen komt overeen met wat we al kennen van de snelverkeer voertuigen. Denk hierbij aan de eisen voor stootbalken, installatie verlichting, plaats kenteken, opspatafscherming etc.

Op andere vlakken worden geheel nieuwe eisen geÔntroduceerd:

 • Er moet voldoende aandacht zijn besteed aan de veiligheidsaspecten van het voertuig, waaronder de bescherming tegen mechanische gevaren en veiligheid van de elektrische systemen:
  • Daarbij wordt tevens gelet op de eisen voor CE markering (Machinerichtlijn), die ook voor deze voertuigen verplicht zijn;
  • Om dat aan te tonen moet de handleiding, eventueel de inhoud van het Technisch Dossier en een voorbeeld van de Verklaring van Overeenstemming worden overlegd;
  • De inhoud van de handleiding moet voldoen aan ISO3600:1996;
  • Zie onze voorgaande nieuwsbrief voor meer info over CE Markering.
 • In het geval van machines worden ook eisen gesteld aan:
  • afschermingen en beschermingsmiddelen,
  • beveiliging tegen onrechtmatig gebruik en
  • de waarschuwingen en markeringen op het voertuig.

Nadat zowel administratief als op het werkelijke voertuig is aangetoond dat aan alle gestelde eisen is voldaan, wordt de typegoedkeuring afgegeven. Deze goedkeuring wordt in alle Europese lidstaten geaccepteerd. Het is dus niet meer nodig om in elk land afzonderlijk een goedkeuringsaanvraag in te dienen.

De voordelen liggen voor de hand: uw exportkansen vergroten, ook als het slechts om een beperkt aantal voertuigen gaat. Veel fabrikanten zien op tegen de administratieve vereisten en de tijd die geÔnvesteerd moet worden om de nieuwe regelgeving te leren kennen.

Uitbesteden van deze specialistische werkzaamheden geeft u de ruimte aandacht te besteden aan uw prioriteiten. HESTOCON heeft al meer dan 35 jaar ervaring in het aanvragen van goedkeuringen in meerdere Europese lidstaten. Onze naam is zeer goed bekend, en meer dan eens verwijzen overheidsinstanties naar ons door.

Twijfel niet langer, maar zorg dat u klaar bent voor de toekomst.

naar boven

 
30.06.2015

CE markering


Producten die in de Europese Unie op de markt worden gebracht, dienen te voldoen aan de binnen de EU geldende gezondheids- en veiligheidsnormen.

Hoewel deze eis losstaat van de Europese Richtlijn 2007/46/EG voor de typegoedkeuring van voertuigen, is het wel degelijk verplicht om bij bepaalde aanhangwagens een CE Verklaring van Overeenstemming te leveren.

De Machine Richtlijn 2006/42/EG is het basisdocument dat moet worden gevolgd. Aansluitend op deze richtlijn kunnen ook diverse aanvullende CE richtlijnen en EN-ISO normen van toepassing zijn op de veiligheidsaspecten van uw product.

Deze richtlijnen zijn onder meer van toepassing op aanhangwagens met bewegende delen die een gevaar kunnen vormen voor de omgeving tijdens gebruik. Voor bijvoorbeeld kippers en kantelbare aanhangwagens moet worden onderzocht of elk gevaar dat zij kunnen vormen tijdens gebruik zoveel mogelijk is uitgesloten of beperkt.

Het uitvoeren van een risicoanalyse, samenstellen van de gebruiks- en onderhoudshandleiding, en als laatste maatregel het aanbrengen van waarschuwings- en instructielabels, dit alles met de intentie het risico tijdens gebruik tot een minimum te beperken, is een absolute noodzaak om het door de CE Richtlijn vereiste veiligheidsniveau te behalen.

HESTOCON kan dit proces van CE-markering voor u begeleiden.

Om uw product te mogen voorzien van een CE Verklaring dienen volgende punten in acht te worden genomen:

 • Technisch Constructie Dossier bestaande uit:
  • Handleiding inclusief onderdeeltekeningen, stuklijsten, stroomschema's, demontage-, onderhoud-, gebruiks- en veiligheidsvoorschriften;
  • Berekening van de toegepaste constructie;
  • Duurzaamheidstestrapport;
  • Stabiliteitstestrapport;
  • Rapporten, CE Verklaringen van Overeenstemming en/of CE Verklaringen van Integratie voor de onderdelen zoals toegepast.
 • Product onderzoek:
  • Inspectie en functietest van het product.
 • Risico analyse:
  • De fabrikant heeft de verplichting de risico's met betrekking tot verkeerd en/of onveilig gebruik tot een minimum te beperken;
  • In het geval dat de fabrikant het risico niet kan uitsluiten dient dit duidelijk beschreven te worden volgens een classificatie tabel;
  • De risico analyse moet worden uitgevoerd conform de EN-ISO 12100.
 • Europese vertegenwoordiging:
  • In het geval de fabrikant van het product buiten de Europese Unie is gevestigd, dient een Europees bedrijf of persoon als CE verantwoordelijke te worden aangewezen.

HESTOCON kan u assisteren met:

 • Het uitvoeren van de risicoanalyse;
 • Beoordelen van het Technisch Constructie Dossier;
 • Beoordelen en aanpassen van de gebruikshandleiding conform CE voorschriften;
 • Product inspectie en functietest;
 • Concept CE Verklaring van Overeenkomst (of Integratie in het geval van een incompleet product).

HESTOCON beschikt over een gespecialiseerd team om u te assisteren uw product goedgekeurd te krijgen volgens de CE normen.

Voor verdere informatie neem contact op met HESTOCON.

naar boven

 
25.03.2015

Wijziging eisen opspatafscherming


Per 24-02-2015 is er een interessante aanpassing op de eisen voor installatie van opspatafscherming van kracht geworden. Als gevolg hiervan behoeven voor de lichte aanhangwagens (categorie O1 en O2) en bedrijfsauto categorieŽn N1 en N2 geen spatlappen meer te worden gemonteerd.

Verordening (EU) 2015/166 is een aanvulling op de General Safety Regulation (EU) 661/2009 en wijzigt ook de verordening waarin de eisen voor installatie van opspatafschermingssystemen staan beschreven ((EU) 109/2011).

Naar keuze van de fabrikant mogen nu ook de voorschriften zoals vastgesteld voor voertuigcategorie M1 (wielafschermingen (EU) nr. 1009/2010) worden toegepast. Dit geldt voor de volgende voertuigen:

 • voertuigen van de categorieŽn N1 en N2 met een toelaatbare maximummassa in beladen toestand van ten hoogste 7,5 ton, en
 • lichte aanhangwagens categorieŽn O1 en O2.

Ten opzichte van de "reguliere" eisen kan gesproken worden van een versoepeling: Een kleiner gebied behoeft door een wielafscherming te worden afgedekt en er zijn geen spatlappen vereist.

Om voor bestaande typegoedkeuringen hiervan gebruik te kunnen maken, moeten deze middels een aanvulling worden aangepast.

HESTOCON kan uw (type)goedkeuringsaanvragen voor u verzorgen en deze nieuwe eisen worden dan natuurlijk direct meegenomen. Mocht u nog vragen hebben over verordening (EU) 109/2011 of andere zaken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

naar boven

 
20.10.2014

HESTOCON is aangewezen als technische dienst


HESTOCON is door RDW aangewezen als officiŽle technische dienst.

Dit betekent dat HESTOCON Technical Service vanaf nu ook uw voertuigkeuringen kan verzorgen voor het verkrijgen van de Europese voertuiggoedkeuring en de diverse deelgoedkeuringen.

Ook kunnen wij een bedrijfsaudit doen en een Factory Inspection Report opstellen, waarmee een COP erkenning kan worden aangevraagd.

Neem contact met ons voor de mogelijkheden en het maken van een aanvraag.

Ga naar de HESTOCON Technical Service Website

naar boven

 

Lijndonk 4, unit 8
4825 BG Breda
Nederland

Tel: +31 (0)76 572 90 00
E-mail: info@hestocon.com